کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی مایگی و بدکاری، پاینده نخواهد ماند، گیتی رو به شکوفایی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند، پس پویندگی و شکوفایی، براستی هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان پستی هستند که با آبروی دیگران بازی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پندهایی از استاد فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_10_

بدانیم که اعتماد دیگران به ما، یکی از با ارزشترین دارایی هاست، هیچگاه با ندانم کاری آن را مخدوش نسازیم، چرا که رشته اعتماد گسسته را با هزار پوزش هم نمی توان به هم پیوند زد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناسزاگو، دانشمند هم که باشد، پست و دون خواهد شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ناسزا و دشنام دادن، حتی به دشمنان شایسته نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی