آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی مهربانان، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی هیچ چشمداشتی، همواره مهربان باش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشرویی همانند زر، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را، که تپش مهر و زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درازای زندگی، در بخشندگی و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی از سادگی و نادانی نیست، مهربانان به یکی از مهمترین هنجارهای گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامیرای راستین، کسی است که ستاره مهر آدمیان شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ دری به روی مهربانان، بسته نخواهد ماند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

افسوس که تا زنده هستیم، قدر یکدیگر را نمی دانیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آیا ما مهربان هستیم؟! آنگاه که در هنگامه دیدار این و آن، یا رهایی از رنج و سختی، جانداری را سر می بریم؟! به جای این کارها، درخت بکاریم، نان ببخشاییم و براستی مهربان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با کسانی که دستشان به خون دیگران آغشته است، نمی توان مهربان بود. آنها را باید به قانون سپرد، "اُرُد" مهربانی را، همانند بسیاری موارد دیگر، مطلق نمی داند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم شایسته، بخاطر بدی های دیگران، نامهربانی پیشه نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها از چشمه نیکوکاری و مهربانی، آرامش در وجود ما جاری می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در یک جامعه سالم، مردم پیوسته برای هم فداکاری می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 58 Famous Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Make You Appreciate Life A Lot More Orodism-8آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای شهرهایمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه را نیاز نداریم بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم... این گام کوچک امروز ما، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوار مهربانی برآیند مهر و انسانیت است از این رو نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید بسوی جزیره مهربانی کوچ کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جزیره مهربانی کجاست؟ جزیره مهربانی، جایی است برای گریختن از بندها و هزاران سال بردگی. جزیره مهربانی، زایش دوباره سادگی و رها شدن آدمیان از مردابی است که خود ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی