در چشم باد ، نغمه هاي دلاويز مادر در گوش كودك بازيگوش شناور است . حكيم ارد بزرگمرد بزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. كنفوسيوسبا ديگران آنگونه رفتار كن كه ميخواهي با تو رفتار شود . براونكليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي كمي نيست . حكيم ارد بزرگلبخند، حتي زمانيكه بر لبان يك مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . كريستيان بوبنهر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راههايي را كه به شكست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد. لاورنسپنجره شناخت درست آدميان ، بازبيني زندگي نياكان آنهاست . حكيم ارد بزرگاگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به جاي نخواهد رسيد . نادر شاه افشارهميشه كساني از زندگي شكايت مي كنند كه چيزهاي غير ممكن خواسته اند . رنانرايزن نبايد سودي روشني در راهي كه نشان مي دهد داشته باشد . حكيم ارد بزرگبشريت آنقدر كه از فكر حوادث ناراحت مي شود ، از خود آن حوادث زحمت نمي بيند . مونتيجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارك تواينفرمانبري بسيار كم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا كمپيسسياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا به بهانه حفاظت هركدام از اين دو دسته از ديگري مي باشد . اسكار آمرينگربي گمان اولين باژ ، آخرين باژ نخواهد بود . حكيم ارد بزرگانسان بر اثر نداشتن حوصله كارش به طلاق مي كشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج مي كند . مارسل گرانشوآزادي اين نيست كه هركس هرچه دلش خواست بكند ، بلكه آزادي حقيقي قدرتي است كه شخص را مجبور به انجام وظايف خود مي كند . ماكدونالبازده ساختار بيمار ، درد و سياهي ست . حكيم ارد بزرگتواضع بي جا آخرين حد تكبر است . لابرويرصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسوناز دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت . جواني كه از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها كمك جامعه نيست بلكه باري به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشارخرد برترين هديه آسماني است . حكيم فردوسي خردمندنكات سخت هم اساسي ساده دارند . حكيم ارد بزرگبهاي عشق چيست بجز عشق ؟ . ماري لولادروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي آزاد است . ماكسيم كورگيهمه ادعاي رفاقت مي كنند ، اما كسي كه كه آن را ثابت مي كند رفيق حقيقي است. ماكسيم كورگيبه كوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود كوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . حكيم ارد بزرگتمام چيزى كه خدا از بشر مى خواهد يك قلب آرام است . ميستر اكهارتدانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل كهن سالان را جوان مي سازد . حكيم فردوسي خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفيتي كه براي كسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي كه اندوخته اند . برنارد شاوانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ كدام به هم شبيه نيستند اديسونمردآن است كه هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولانپشيماني، اولين گام براي پوزش است . حكيم ارد بزرگمردان بزرگ همچون كوه اند كه هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشكار مي گردد . لرد جوينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسيمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا كه گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديداز پس پشيماني مي توان راههاي تازه ايي را براي نجات يافت . حكيم ارد بزرگمردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوتهمرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي كند . كنفوسيوسبزرگداشت ، دروازه اي از بهشت است . حكيم ارد بزرگمرد عاقل كسي است كه كم گويد و زياد شنود . سقراطمرد اصيل اگر ذليل بشود رذيل نمي شود . رومن رولانمرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان زيست كنند نه آن كه دوستان از او هراسان باشند . سقراطنامداري بي نيك نامي ، به پشيزي نمي ارزد . حكيم ارد بزرگعلم از خطا مبراست و لكن علما همواره خطا مي كنند. آناتول فرانسعلم بدون تكامل اخلاقي خطرناك و نابود كننده است . هالي تربونگسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگخوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار . فلوبرداشتن پشتكار ، تفاوت ظريف بين شكست و كاميابي است. سارنفبزرگداشت در هر كجا مي تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . حكيم ارد بزرگبيش از هر چيز نخست بدان كه چه ميخواهي . فوخهيچ چيزدر زير خورشيد زيباتر از بودن در زير خورشيد نيست. باخ‌منتنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است. داستايوفسكيبردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا . لومباردينامداران ماندگار آناني اند كه سرشتي نيكو و دلي سرشار از مهر دارند . حكيم ارد بزرگعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند . شكسپيروقتي آنچه داريم مي بخشيم ، آنچه نيازمند آنيم دريافت خواهيم كرد. لاوسستايشگر هميشه بر ستايش شونده در حال پيشي گرفتن است . او ياد مي كند و دلدار برآورده مي سازد . حكيم ارد بزرگعاقل آنچه را كه مي داند ، نمي گويد ؛ ولي آنچه را كه مي گويد ، مي داند. ارسطوبسيار نادر هستند كلماتي كه ارزششان بيشتر از سكوت باشد. هانري دونومتربسياري از افراد خوب موفقيت را مي بينند. براي من موفقيت با تكرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد. در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشيرو هونداخودآختگي قابليتي است كه بسياري ندارند . حكيم ارد بزرگآنكه خود را به امور كوچك سرگرم مي‌كند چه بسا كه تواناي كاهاي بزرگ را ندارد. لاروشفوكواگر طالب زندگي سالم و بالندگي‌رو مي باشيم بايد به حقيقت عشق بورزيم. اسكات پكاشتباه فرصتي است كه هوشمندتر باشيم. هنري فوردهر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند. مارلون براندوسرود طبيعت ضرباني ملايم و كشيده دارد . حكيم ارد بزرگهمة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است. مارك تواينموفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. وينستون چرچيلبي باكي گله ، ناشي از چوپان بيدار است . حكيم ارد بزرگخدا ازاديرا بكساني كه در جستجوي آن هستند مي دهد. وبسترما چقدر دير متوجه مي شويم كه زندگي وحيات يعني همان دقايقو ساعاتي كه با كمال شتابزدگي و بي رحمي انتظار گذشتن آنرا داشته ايم. ديل كارنگيپيوند پاك ، پيوندي ابدي است . حكيم ارد بزرگوقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در كنار تنور ايستاده است . كريستيان بوبناگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشي عاشقانه كنيم . شكسپيرخاموشي بيشه نبرد ، فريادها در سينه دارد . حكيم ارد بزرگاستعداد در فضاي آرام رشد ميكند و شخصيت در جريان كامل زندگي . گوتهنيايش ها همان گونه پاسخ مي يابند كه پرسيده شده اند . رام تيرتانديشمند يگانه است و اگر از ترس سكوت نمود با آدمهاي ديگر هيچ فرقي ندارد . حكيم ارد بزرگاگر به دنبال بهبود روابطتان هستيد، بايد بدانيد كه انتظار ياري از طرف ديگر ارتباط ، بيهوده است. بهبود بايد از شما نشأت گيرد ؛ شما مي توانيد با برقراري ارتباط با همه ويژگي هايي كه در وجودتان هست حركت را آغاز كنيد. احساس در ماندگي ناشي از آن است كه بين خود و خدا فاصله حس مي كنيد. به ياد آوردن اين نكته كه ما همگي يكي هستيم، در حقيقت به منزله بيدار كردن خداوند درونمان است. دبي فورددرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشك و مردم نادان مي شكنند وخم نمي شوند. ضرب المثل سانسكريتيك آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش كشوري را دگرگون سازد . حكيم ارد بزرگبراي كشتي‌اي كه عازم هيچ بندري نيست، باد موافق معنا ندارد. ميشل دومنتيموانع چيزهاي وحشتناكي هستند كه هرگاه شما چشم‌هايتان را از هدف دور نگاه مي‌‌داريد، آن‌ها را مي‌بينيد. هاميلتون مابيجام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مكن . حكيم ارد بزرگبه ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري ندارد . دانتهحتي آنگاه كه بدون اميد زندگي مي كنيم هم آرزوهايي داريم . دانتهستايش ، هنگام نو رُستن را . حكيم ارد بزرگبهشت نيز در تنهايي ديدني نيست . دانتهچيزي عوض نمي شود ماييم كه دگرگون مي شويم . هنري ديويد توروخرد در دانسته هاي ما ديده نمي شود ، خرد تنها در كردار ما هويدا مي گردد . حكيم ارد بزرگ


برگرفته از : مهرداد زراعت
http://arjansharman.zaminblog.com/post-575738.html