آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . ارد بزرگ


آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر


آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر


آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی . ارد بزرگ


آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . ارد بزرگ


آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ


آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . ارد بزرگ


آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد . ارد بزرگ


انسان خردمند فرصت ها رامی سازد،نه اینکه درانتظار آنها بنشیند . بیکن


اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ


اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . ارد بزرگ


ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ


برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . ارد بزرگ


برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . ارد بزرگ


برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگ


با آدمی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش . ارد بزرگ


با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . ارد بزرگ


بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و ... را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . ارد بزرگ


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند


بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند


تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ


خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر


خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر


خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است . بزرگمهر


خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی خردمند


خرد برترین هدیه آسمانی است . فردوسی خردمند


خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . ارد بزرگ


خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر


خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. بزرگمهر


خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند. ارسطو


خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوک


خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . بزرگمهر


خرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است که مرگ وی را دریابد . بزرگمهر


جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ


چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمند


راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . ارد بزرگ


ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . ارد بزرگ


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . ارد بزرگ


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگ


ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ


سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . ارد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگ


شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگ


نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ


نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . ارد بزرگ


گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی خردمند


گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ


گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . ارد بزرگ


دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگ


ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . بزرگمهر


در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . بزرگمهر


در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر


درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست . ارد بزرگ


دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . بزرگمهر


دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند . ارد بزرگ


دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . ارد بزرگ


عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می شود . کارلایل


هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید . جبران خلیل جبران


هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین


هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . ارد بزرگ


هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی


یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام . دالایی لاما


یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در انتظار آنها بنشیند . فرانسیس بیکنمقصود واقعی از داشتن هدف آن است که ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز ساخته شود . پاداش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید.
(( رابینز Robbins ))


استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .
(( گوته Goethe ))


اگر روانتان [شخصیت تان] در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست .
(( ارد Orod ))


آنچه را تا دیروز گناه مى خواندیم، امروز بیان شخصیت و احساسات خود مى نامیم .
بارونس استاکس


اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت .
رابرت اسلاتر


شخصیت خودت را زیر ذره بین ببرتا بتوانی عوامل ناهنجارها را از آن خارج کنی، بخصوص عواملی که امکان دارد از آنها آگاه نباشی.
((جانسون Johnson ))


دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم .
(( مارکز Marquez ))


کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست .
(( ارسطو Aristotle ))برگرفته از :
http://ghatrebaraan.blogfa.com/post/65