بزرگداشت آدمیان، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خرد، ابزار توانایست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خرد، برآیند دانش و آزمودن های ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

حکمت بیش از هر چیز، به دانش و تجربه تکیه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فیلسوف، کلی نگر است، او باید با دیدی باز به همه جوانب هر موضوعی توجه داشته باشد. نمی توان با تکیه بر یک نکته کوچک مثبت و یا منفی، درباره یک کلیت بزرگتر ابراز نظر کرد و آن را خوب و یا بد شمرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فیلسوف بدنبال بهترین ایده ها برای نیک زیستی انسان است، پس او نمی تواند توجیه کننده و مدافع امری باشد که عقلانیت و خردمندی در آن نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردورزی، آدمیان را پاک خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندی از دیدگاه اُرد، شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد، و دیگران به شاخه ها. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگاه و آرمان حکمت، خردمندانه زیستن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نم نم باران، آرام خاک و دانه را بیدار می کند، خرد هم ناگهان پدید نمی آید، زمانی بس دراز می خواهد، و روانی تشنه آموختن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 42 Profound The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes & Sayings Kzf8jتنها آشیانه خرد، راستی و درستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، آشتی جو و نرم خو هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان آزاده، پیشتاز روزگار خویش اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان، تجربه ها و آموزه های خویش را، بی دریغ برای دیگران بیان می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی