جوانان راستین و آزادیخواه، فر رستاخیزهای بشری هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن، از آن همه مردم یک کشور است، با هر رنگ، نژاد و زبانی... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن دوستان، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر... فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن دوستان ناب، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن، فداکاری و کوشش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی، باید بزرگترین خواست همگانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دامان هر سرزمین، از خودکامگان و آزادی ستیزان بدور باد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکوفا سرزمینی است که مردمی از خودگذشته و آزادیخواه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادیخواهی و انسانیت، باید برجسته ترین خوی آدمی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی نباشد، فرهنگ پر و بالش خواهد سوخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی باکی گله، در بیداری چوپان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Profound The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes For Your Life Philosophy  46تاریخ بشر نشان داده است تا خواستار آزادی نباشیم، کسی آن را به ما نمی دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده باشیم. ما می توانیم نگرش خاص خود را داشته باشیم. ما حتی می توانیم موافقِ مخالفتهای یکدیگر باشیم! . فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست، هنگامی که آنها به دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دموکراسی بدون داشتن رسانه های آزاد بی معناست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها دموکراسی، دانش اجتماعی توده مردم را بالا خواهد برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دموکراسی امری خردمندانه و زندگی آفرین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دموکراسی بدون وجود احزاب آزاد ، خیالی بیش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
بستر افکار عمومی همچون دریاست، سیاستمداران بدانند هیچ بنایی بر این دریا پایدار نخواهد بود، مگر آنکه خود را در طول زمان با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد... دموکراسی توانسته به این نیاز افکار عمومی پاسخی مناسب دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
مردم نادان، تن به فرمانروایی می دهند که به شکل موروثی به قدرت رسیده است. بیاد داشته باشیم دموکراسی همواره بدنبال اندیشه برتر برای اداره امور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انتخابات درست و سازنده، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انتخابات آزاد، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انتخابات آزاد، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی