مردان و زنان کهن، در راه رسیدن به آرمان بزرگ، یک آن هم نمی ایستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک می کنند، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند، فرزندان چنین دودمانی به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامدار کهن، پیشوا و راهبر دوران هاست، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش، هماهنگ است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامداران و اساطیر کهن، پایه ها و ستونهای فر و شکوفایی کشورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نامداران هیچ گاه، خویش را گرفتار پاسخ به کج اندیشان نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای ناتوان، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنان که برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند، شایستگان همه دوران ها هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با اشک ریختن ما، ناتوانان، توانا نمی شوند، باید کوشش کرد و توانا شد، آنگاه کمک نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار، چون او، انگیزه پیشرفت و پویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانایی در کاشانه خاموش نا امیدان، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمانی از توانایی خویش لذت می بریم، که در راه بدست آوردن آن، کوشش بسیار نموده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی، ویژگی آدمهای خردمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 37 Famous Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Are Worth Knowing Kzf8C

سپاسگزاری از دیگران، نشان فرهمندی و تواناییست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگزاران شایسته، کارهای مهم را، بدست ناتوانان نمی سپارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ زمستانی توان فسردن خون آدمهای فداکار و با شرف را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تواناترین آدمیان، بر دلها فرمانروایی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری تنها زمانی زیباست که برای ستمدیدگان دردمند باشد نه اربابان قدرت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی