نیرنگ، همراه غم پرستان بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یاران سوگوار خویش را، تنها نگذاریم، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه، کشورهای پیشرفته و نیرومند، مردمی شاد دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان آدمهای کارآمد، پیدا نمودن راهی مناسب، برای ساختن ایده هاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های آرمانگرا، نیکان روزگارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای ماندگار، تنها به آرمان می اندیشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوی آدمی، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در دوران زندگی، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است، که آرمانی را پیگیری می کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آرمان برایمان هویدا باشد، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم، هر دم از خانه این و آن، سر در نمی آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رغبت افکار عمومی نسبت به آرمان های اجتماعی، همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست نسل های جدید است، گذر زمان، آرمان های نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند، گیرایی خویش را تا حدود زیادی از دست می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 82 Memorable Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes 3210اندیشه های کوچک، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای آرمانگرا، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند، همان دم رهایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن، آرزو و باورهای درونی خود را ببیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان را نباید فراموش ساخت، اما می توان هر دم، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان ما، باید دارای شور و برانگیختگی باشد، تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی