آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور، در چنگ خویش داشته باشیم، دستمان، خالی تر از هر زمان دیگری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اراده تنها زمانی زیباست که در جهت خردمندی و عقلانیت باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه نمی توانید خاطرات گذشته را فراموش کنید، یاد بگیرید که چگونه می توان با آنها کنار آمد، به گونه ای که به زندگی امروز ما صدمه ای وارد نکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

حقیقت تلخی وجود دارد، برخی از دردها هرگز از بین نمی روند. یاد بگیریم که چگونه با آنها می توان زیست... مقاوم باشیم، هیچگاه میخ پولادین نتوانسته درخت پرامید را از پای درآورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 30 Memorable Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes 40