تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند، که بر جایگاه خویش بیمناکند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ فرازی، در برابر آدم های پاکباخته، توان ایستادگی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ کس و هیچ چیز، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی، با نشان دادن توانمندی خویش بدست آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باور داشتن به پیروزی، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای پویایی و پیشرفت، گام نخست، از پشت درهای بسته برداشته می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از پیروزی و شکست دیگران، می توان پندها گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم، هیچ گاه نمی شکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان بزرگ، آدم بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشاند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم. به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم. هر یک از ما آدمیان، دارای توانی هستیم، آن را یافته و بر آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Uncommon Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Can Change Your Life 2810پیش نیاز دلیر بودن، بدنی ورزیده نیست، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیشرفت، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید، که بر کردار و رفتار خود، فرمانروا باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکست های زندگی، درهای پیروزی را می گشایند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شناخت موشکافانه هر شکست، پیشرفت را در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی