الگو و سرآمد شما در زندگی هر چه بزرگتر باشد، سرنوشت زیباتری در برابر شماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که اندیشه اش، بازیچه اخبار پراکنده روزمره است، فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند و آن را آرمان نهایی خویش سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کمر هر راه درازی، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک، از آدمی، چهره ماندگار می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمان توانمند، در میان جشن و بزم نیستند. آنها هر دم، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن، در حال پیکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمی که آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند، همچون بیماران آسیب پذیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میان گام نخست و آرمان، بازه ای نیست، آنچه داریم، اندازه نیروی کنونی ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم، مهم این است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی82 Teamwork Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Fire Up Your Team Japan_4_

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میندیش که دیگران، تو را به آرمانت خواهند رساند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ، تنها به توان خود اندیشه کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنگامی که آرمان خویش را بیابیم، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ آرزویی، بدون پژوهش و تلاش، به سرانجام نخواهد رسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی