جزیره مهربانی کجاست؟ جزیره مهربانی، جایی است برای گریختن از بندها و هزاران سال بردگی. جزیره مهربانی، زایش دوباره سادگی و رها شدن آدمیان از مردابی است که خود ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در جزیره مهربانی، آدمی از پیچیدگی ها رها شده و به سرشت پاک خویش نزدیک می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده و آبادی و شادی در هر کوی و برزن هویداست. باید به درون مایه درخشنده رنگ های بکر و پاک برسیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جزیره مهربانی، آغاز دوستی دوباره آدمیان با زمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آگاهی، تنها راه رسیدن به آزادیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 30 Teamwork Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Fire Up Your Team 33