نام دیگر کوچ، امید است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلباختگی، ساختار روان ما را نرم می سازد و نمی گذارد در برابر تندبادها بشکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دلم را از شادی ها پر کن، تا غرق مهر تو شوم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یاران سوگوار خویش را، تنها نگذاریم، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه، کشورهای پیشرفته و نیرومند، مردمی شاد دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم، هر دم از خانه این و آن، سر در نمی آوریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رغبت افکار عمومی نسبت به آرمان های اجتماعی، همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست نسل های جدید است، گذر زمان، آرمان های نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند، گیرایی خویش را تا حدود زیادی از دست می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه های کوچک، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای آرمانگرا، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند، همان دم رهایش می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 59 Insightful Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani On Music, History, Life, Books And More Japan_9_


آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن، آرزو و باورهای درونی خود را ببیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان را نباید فراموش ساخت، اما می توان هر دم، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آرمان ما، باید دارای شور و برانگیختگی باشد، تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان گرما بخشند، سخن و گفتار آنان، راه روشن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار، تا همگان پشتیبان تو باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی