سرپرستان، کارمند بدنام و رسوا را به سرعت برکنار کنند، در غیر این صورت، سیاهی کار بزهکار، دامن آنها را نیز خواهد گرفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار نیک، دست نشانده پلید ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد، همواره برای خویش، دشمن تراشی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرست وراج، شایسته پیشوایی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهمترین کار سرپرست، انجام درست کاریست، که بر دوش گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودکامگان، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشاوری که دوستان فراوان دارد، تکیه گاه خوبی نیست، او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


 100 Enlightening Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Help You Understand Life Better 3310مشاور نباید سود روشنی، در راهی که نشان می دهد داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایان نیرومند، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رایزنی با خردمندان، پیروزی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی