سیاستمدار بزرگ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار خوب، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار دانا، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار شایسته، باید توان پوزش از مردم خویش را داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


 ماندگارترین نوا، آهنگ مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodth11