سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد، همواره برای خویش، دشمن تراشی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردمداری، بهترین خوی یک سیاستمدار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروای اندرزگو، شایسته پیشوایی نیست، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_27_فرمانروای دانا می داند، هیچ ندایی با کُشتن خاموش نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نگهبانی از داشته های یک کشور، برای سیاستمداران، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی