درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزادی همگان را پاس بداریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زندگی با آدمهای در بند و انکار شده، سودی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_3_

پرهای خونین برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر و دوستی، در سرزمین آزادیخواهان، پاینده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی