انسانیت ستودنیست، از منش مهربان درون خویش، آزرده مباش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند، آموزش ادب و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پدران و مادران فرهیخته، انسانیت درون خویش را در فرزندشان جاری می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در پس رفتارهای انسانی، گلستانی از مهر و آگاهی آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_1_