بزرگان، تخم مهر و آزادی می پراکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیستگاه ما، براستی آینه فرهنگ ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم؟ پاسخ ساده است، چون نمی خواهیم دست نابودگر همنوعان خویش را ببینیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 چه فرقی است میان برهوت و دیاری که در آن انسانیت مرده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Orodthegreat_Japan_15_دارایی یک کشور، تنها در بانک ها نیست، گونه های گیاهی و جانوری، دارایی بسیار با ارزشتری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درختان، نخستین شاهدان ستمگری و ناراستی آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی