بسیاری از ستیزها، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم، مهر و دوستی آنها را بدست آورده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشتیبانی از حقوق دیگران، پشتیبانی از حقوق خود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند، هیچ ارزشی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سخنان ماندگار بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_10_

پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی