زایش و پیشروی در همه چیز، بهانه زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در همه دوران زندگی از پنجره ای به پنجره دیگر، روان هستیم، این پنجره ها را هم با خود به پیش می بریم، برخی از آنها بال پروازمان می شوند و برخی از آنها وزنه ای بر پایمان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر در بند زندگی روزمره تان باشید، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آتش خشم را، با آب سکوت خاموش کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخنان فلسفی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_13_

آدمیانی مانند گل های لاله، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ای ماندگار در اندیشه ما دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

همچون کودکان، مهر خویش را جاری سازیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای ربودن دل آدمیان، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی