پندهای کهنسالان، آخرین نغمه های آن ها، برای بهتر زیستن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران خردمند را یافته و از تجربیات آنها درس گیریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانی که سخن دلسوزانه پیران دانا را به هیچ می گیرد در افسون نادانی گرفتار شده و رنجها خواهد کشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نصایح فلسفی بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Japan_1_چه بسیار دیدم کسانی را که به جای گوش کردن به ندای عقل و خرد، دامن فریبکاران و خیالپردازان را گرفته بودند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندان از تجربه خویش می گویند، نه از رویاها و پندارهای نادرست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سخن بزرگان، اندیشه ما را پولادین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی