1. اگر جوان را از عشق منع کنید ، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید . دوکلوس2. میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست . ارد بزرگ3. خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست. هیوم4. خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر5. هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . ارد بزرگ

6. لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم . نادر شاه افشار

7. جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوس8. آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید .

ارد بزرگ9. چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن». کانت10. همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم! ژان پل سارتربرگرفته از :
faryadashegh.blogfa.com/post/16