سرپرست، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرست وراج، شایسته پیشوایی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهمترین کار سرپرست، انجام درست کاریست، که بر دوش گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودکامگان، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشاوری که دوستان فراوان دارد، تکیه گاه خوبی نیست، او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مشاور نباید سود روشنی، در راهی که نشان می دهد داشته باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرمانروایان نیرومند، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رایزنی با خردمندان، پیروزی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

106 Meaningful Quotes By The The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Lighten Up Your Life Orodist-2

برخی به میهن و زادگاه خویش دشنام می دهند که این سرزمین برای آنها فخر و شکوهی به ارمغان نیاورده است، باید به آنها گفت: شکوه و خرابی یک سرزمین نتیجه تصمیمات مردم همان سرزمین است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که "ترین های" زنده خود را به همگان می شناسانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها، آیین آموزشی نادرست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نظام آموزشی ناکارا، براستی مرداب استعدادهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ اشتباه را، بی مهابا کنار بگذاریم، با ادامه دادن آن، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ویرایش فرهنگ نادرست، برای یک سرزمین، بسیار مهم است، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه تندی بخشیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه را می توان در بند کشید، اما نابود شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گسترش آزادی های همگانی زمینه ساز رشد در پهنه اقتصاد، صنعت، دانش، گردشگری و همچنین فرهنگ و هنر... می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی