عفو کردن خطا، انتقام ملايمي است که از طرف مقابلت ميگيري؛ دبل کارنگي

راز اندوختن خرد، يکرنگي است و بخشش؛ ارد بزرگ

حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن؛ ولتر

بخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان ميدهد؛ آرد بزرگ

عفو کردن خطا، انتقام ملايمي است که از طرف مقابلت ميگيري؛ دبل کارنگي

راز اندوختن خرد، يکرنگي است و بخشش؛ ارد بزرگ

حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن؛ ولتر

بخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان ميدهد؛ آرد بزرگ

براي رسيدن به جايگاهي بالاتر، گذشت را نيز بياموزيم؛ آرد بزرگ

با گذشت، چيزي را از دست نميدهيد بلکه بدست مي آوريد؛ آرد بزرگ

گذشت خيرو برکتيست دو جانبه، که هم دهنده و هم دريافت کننده را بهرمند ميکند؛ شکسپير

هنگامي که توهين بزرگي به ما مي شود، تا زماني که گذشت نکنيم، حالمان بهتر نميشود؛ مارگارت بالدوين

از ياد نبريد که در برابر هر کار غيرانساني، هزاران کار برآمده از مهرباني و گذشت و خير خواهي وجود دارد؛ وين داير

گذشت، بار سنگين دشمني و کينه توزي را از دوش شما برميدارد و فضاي ذهن تان را براي انديشه هاي مثبت و سازنده، پاک و روشن ميسازد؛ وين دايربراي رسيدن به جايگاهي بالاتر، گذشت را نيز بياموزيم؛ آرد بزرگ

عفو کردن خطا، انتقام ملايمي است که از طرف مقابلت ميگيري؛ دبل کارنگي

راز اندوختن خرد، يکرنگي است و بخشش؛ ارد بزرگ

حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن؛ ولتر

بخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان ميدهد؛ آرد بزرگ

براي رسيدن به جايگاهي بالاتر، گذشت را نيز بياموزيم؛ آرد بزرگ

با گذشت، چيزي را از دست نميدهيد بلکه بدست مي آوريد؛ آرد بزرگ

گذشت خيرو برکتيست دو جانبه، که هم دهنده و هم دريافت کننده را بهرمند ميکند؛ شکسپير

هنگامي که توهين بزرگي به ما مي شود، تا زماني که گذشت نکنيم، حالمان بهتر نميشود؛ مارگارت بالدوين

از ياد نبريد که در برابر هر کار غيرانساني، هزاران کار برآمده از مهرباني و گذشت و خير خواهي وجود دارد؛ وين داير

گذشت، بار سنگين دشمني و کينه توزي را از دوش شما برميدارد و فضاي ذهن تان را براي انديشه هاي مثبت و سازنده، پاک و روشن ميسازد؛ وين دايربا گذشت، چيزي را از دست نميدهيد بلکه بدست مي آوريد؛ آرد بزرگ

گذشت خيرو برکتيست دو جانبه، که هم دهنده و هم دريافت کننده را بهرمند ميکند؛ شکسپير

هنگامي که توهين بزرگي به ما مي شود، تا زماني که گذشت نکنيم، حالمان بهتر نميشود؛ مارگارت بالدوين

از ياد نبريد که در برابر هر کار غيرانساني، هزاران کار برآمده از مهرباني و گذشت و خير خواهي وجود دارد؛ وين داير

گذشت، بار سنگين دشمني و کينه توزي را از دوش شما برميدارد و فضاي ذهن تان را براي انديشه هاي مثبت و سازنده، پاک و روشن ميسازد؛ وين داير
برگرفته از : زهرا کاکاوند zahra kakavand
http://zahrajojo2000.blogfa.com/post/54