نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. حکیم ارد بزرگتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04هیچکس
حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را
به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن رولانتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04هرکسی
که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است
که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراطتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند . حکیم ارد بزرگتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فریدریش نیچهتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ
تارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04


آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم . حکیم ارد بزرگتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم . دانتهتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04ستایش ، هنگام نو رُستن را . حکیم ارد بزرگتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانتهتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04چیزی عوض نمی شود ماییم که دگرگون می شویم . هنری دیوید توروتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردیتارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 04تارنگار ستاره ی خاموش : سخن بزرگان .. 12358204132

برگرفته از :
http://saegheh1374.blogfa.com/post-64.aspx