نظم همان چیزی است که آدمهای حقیر و ناتوان همواره از آن گریزان بوده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزش ابزاری برای بهروزی است، نه جام شوکرانی برای نیستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزش، توان و نیروی از دست رفته ما را، باز آفرینی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ورزشکار مهربان و نیکخو، نگار مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از ورزش های قهرمانی، با خرد و اندیشه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن، تباهی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی نوروز در سادگی آن است، آن را پیچیده و پرتجمل برگزار نکنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جشن و بزم نوروز با تار و پود زمین آمیخته، چرا که آغازگر دوباره ی بیداری، دگرگونی و زایش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با جشن ها، بویژه نوروز هر سال، دوباره زاده می شویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

35 Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes to Inspire Your Life 3410تندرستی، پاداش نیک زیستی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تندرستی، پیش نیاز هر آرمان باشکوهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تندرستی، پرشگاه روان بیدار است، برای گشودن دروازه های پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوشش برای تندرستی همگانی، یکی از مهمترین کارهای دیوانسالاران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گرفتار شدن در روزمرگی، بلای خاموش عرصه بهداشت و درمان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پرستاران مهربان و دلسوز، نغمه خوش زندگی دوباره هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی