کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت، فرو افتاده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهرورزان، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 19 Presian Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Inspire Your Personal and Business Life N_31_