بر انسانیت، آزادگی و ادب خویش ببالیم نه بر زبان و نژاد خود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها پرچم انسانیت و آزادی را می بوسم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر به انسانیت، در دل مردم نیک سرشت، همواره موج می زند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فداکاری برای انسانیت، بخشی از سرشت خوبان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 53 Positive Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani to Inspire and Motivate You N_26_دلدادگی به انسانیت، نشان پاکی روان آدمیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی