مبارزه پیگیر با فساد دستگاه دیوانی، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پول و سرمایه، در سرزمین ناآرام، جایی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمان مهمترین داشته است. اگر آدمی این مهم را براستی بفهمد، تمام توان خویش را صرف بهره بردن از هر لحظه بی بازگشت آن خواهد نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهانیان هر اندازه کوشش کنند، باز هم شکار زمان هستند، زمان همواره در پیش ماست. باید از هر "آن" زندگی بهره برد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ آموزگاری، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 باران، مهر آسمان است، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ای که می بارند، برای شادی همگان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_1_

آدمیان، فرزند تاریخ و زمانه خود هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در آغاز، آدمیان ربات ها را همانند فرزندان خود پرورش دادند، به آرامی ربات ها دوست ما شده و می شوند، چندی بعد ربات ها همانند پدر و مادر به ما کمک می کنند تا رشد یابیم و در آینده ربات ها نقش های مهمتری همانند آموزگاران و اساتید دانشگاه ها، پزشکان و مهندسین را بر عهده خواهند گرفت، پس از آن شهرداران و فرمانداران نیز ربات خواهند شد و دیری نخواهد پایید که آدمیان قدرت را به ابررایانه های هوشمند می سپارند و خود بدنبال کشف جهان های نوینی در داخل و خارج از زمین خواهند رفت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمان کیمیاست، آن را صرف پاسخ به دروغ پردازی آدمهای شیاد و مردم آزار نکنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درود بر آیندگان، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی