تنها راه نجات زمین، کاستن از زاد و ولد آدمهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین، تنها هدیه ای برای ما نیست، آن را دوست بداریم و به آیندگان بسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین بسیار کوچک است، آن را باید از توفان زباله نجات داد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود، اگر دوستم باشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که با آب، نامهربانی می کنند و آن را هدر می دهند، وظیفه انسانی خویش را از یاد برده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب زندگی است، کسی که آن را بیهوده از بین می برد، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 برای رسیدن به بلندای بخشندگی، باید از آز وجود خویش بگذری. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_6_شوربختانه، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب، از آن بهترین های فراموش شده است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت، تا کمکی به خویش و دیگران باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجار و قانون روان آدمی، دوستی و مهر است، شگفت آنکه عده ای برای بدست آوردن این مهر، همواره در ستیز هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی