کوهستان، نهیب مهر است و دوستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد، توان پایداری ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نیرومندترین ساختارها، نرم ترین آنهاست، ساختارهای خشک و سخت، خیلی زود فرو می ریزند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در هستی همه چیز، دارای چهار چوب و ساختار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارآفرین، زندگی آفرین است، پس آفرینی جاودانه بر او. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارآفرینان، دستان یاری بخش آدمیان هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویا پردازی که کارآفرین هم باشد، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بلندای پرچم یک سرزمین، در دستان کارگران و کارآفرینان کوشا و دلسوز است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهمندی و رشد پایدار یک سرزمین، تنها با همراهی کارگران و کارآفرینان توانمند بدست می آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی