فروتنی به جا و درست، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فروتنی در برابر گردن کشان، نادرست است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فروتنی و غرور بیجا، به یک اندازه چندش آور هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Orod the Great most famous philosopher Estori_13_
یادها و خاطرات شیرین، زنجیرهای نادیدنی مهر میان آدمیان هستند که آنها را در کنار هم نگه می دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انسانی که از خود یاد و خاطره زشت برجای گذاشته، نباید انتظار داشته باشد که دیگران تنهایش نگذارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر می خواهید نامتان همواره به نیکی آورده شود، یادی شیرین و دلپذیر از خود به یادگار بگذارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی