یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران، این است که بدون خجالت و پرده پوشی، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش، آگاهی های لازم را بدهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا، فرزندی همچون خود خواهد داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دوست و همراه نزدیک فرزندان خویش باشیم، تا آنها گرفتار گردباد دوستان ناباب نشوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی به فرزند، بسیار خوب است، اما این به معنای نادیده گرفتن ناراستی های آن ها نیست، بکوشید تا همواره به آنها ادب و رفتار درست را آموزش دهید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

چرخ روزگار به اُرُد آموخت که آدمیان هزاران سال است که بذر ناراستی، کینه و درد را در ذهن پاک کودکان خویش می پاشند... براستی انسانها مسئولیت خویش را، در پرورش درست فرزندان نیک، به فراموشی سپرده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

The Famous Quotes - Orod the Great Estori_5_

فرزند بدکار، آتش زندگی والدین است و در این آتش افروزی، بی شک پدران و مادران، خود مقصر هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرزند بی ادب، هر روز برای پدر و مادر، نکبت و زشتی هدیه می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی