ایران بهشت ماست ایران تنها بودن ماست. حکیم ارد بزرگ


برگرفته از :
http://sneed.ir/view/post:1952385