آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آینده از آنِ شهرها و کشورهایی است که "ترین های" زنده خود را به همگان می شناسانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Best Orod the Great Quotes, Sayings, Images Japan_5_تنها راه نجات یک سرزمین، آگاه نمودن توده مردم است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودخواه ترین آدمیان، آنانی هستند که چشمان خود را بر سرنوشت دیگران بسته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی