کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


برگرفته از:
http://www.bombekhandeh.com/1390/08/17/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%8614/