عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگ


عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ


نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست . ارد بزرگ


هیچ
گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را
نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید
نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . ارد بزرگ


کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند . ارد بزرگ

برگرفته از :
http://www.cloob.com/profile/memoirs/one/username/spooknight_love/memid/455849/%C2%BB+%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D8%B9%D8%B4%D9%82

لینک 351 سایت ی که 23 اسفند 1390 در مورد حکیم ارد بزرگ نوشته اند
لینک 393 سایت ی که 24 اسفند 1390 در مورد حکیم ارد بزرگ نوشته اند