نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. حکيم ارد بزرگهيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولانهرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند . سقراطزيبارويان ، با ادب و منش نيکو ، فرشته و پريزاد مي گردند . حکيم ارد بزرگجرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فريدريش نيچهشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگآدمها را آنگونه بخواهيم که هستند نه آنگونه که مي خواهيم . حکيم ارد بزرگانسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از اين است که سلامت باشد و بيکار بنشيند . کازوبونانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارتتنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد . حکيم ارد بزرگبه گرسنگي مردن بهتر که نان فرو مايگان خوردن . سعديما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم . نيچهبراي ربودن دل آدميان بايد بر هم پيشي بگيريم و اين زيباترين آورد زندگي است . حکيم ارد بزرگهرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد . جي.پي.واسوانيميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار است. شو کينگهيچ پير جهان ديده اي منکر برآيند زهرآلود ، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست . حکيم ارد بزرگدشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند . سعديبي خردي اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادي و رهايي است . حکيم فردوسي خردمندخبرچينان و بدگويان بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند . حکيم ارد بزرگموفقيت تنها يک چيز است اين که : زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. کريستوفرمورليهستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يک عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي کوهي . گواتما بودااگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد . حکيم ارد بزرگهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .گوتهزندگي بخت آزمايي بزرگي است که فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ضرب المثل سانسکريتهيچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس . حکيم ارد بزرگدرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند. يوستين گوردرانسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود که فرآيند فرديت کامل شود، وقتي که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي کنند و مکمل يکديگر باشند . ک.گ.يونگآرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد . انگيزشي که آدمي را به هست و جوشش نياورد ، خسته کننده است . حکيم ارد بزرگجامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروشموفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينمويبرنامه داشتن ويژه گي آدمهاي کارآمد است . حکيم ارد بزرگاگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توکارامبعضي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آنرا لنگر کشتي مي سازند . کولستونآنچه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلفي دارند ، والايي در ايمان به هدف و آرمان است . فردريش نيچهآرامش اگر هميشگي باشد سستي و پلشتي در پي دارد . حکيم ارد بزرگبراي انکه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلايلبدبختي مي تواند به ما بياموزد که خوشبخت باشيم. ژول رومنبشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . نيچهفاش نکردن اسرار مردم دليل کرامت و بلندي همت است. سقراطجايي که شمشير است آرامش نيست . حکيم ارد بزرگبهترين سياست صداقت است. سروانتسزمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي است. ولي تقواي او کافي نيست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفوسيوستنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگاميد جزيي از خوشبختي است. ژوبرحقيقت انکارناپذير است. بدخواهي ممکن است به آن حمله کند. ممکن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيلموفقيت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزواگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه توست . دالايي لامارَد راستي ، رَد خويشتن است . حکيم ارد بزرگديروز تاريخ است . فردا راز است . امروز يک هديه است . دالايي لاماهر کجا که هستي ، هر کجا خودت را يافتي ، از هر آنچه که داري لذت ببر ، به تمامي لذت ببر . هر جا که هستي و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نيايش داشته باش . دالايي لاماناراستي هايمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگين مي کند . حکيم ارد بزرگغضب ، نابيناترين ، شديدترين و زشت ترين ناصحان است . دسه گورچراغ مايه دفع تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن دوري بايد جست . حکيم فردوسي خردمندآنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . حکيم ارد بزرگآنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . دموستنعمري را تلف کردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه کوتيآنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچهآنکه ناراستي پيشه نموده ، خموشي ديگران هم برايش ترسناک است . حکيم ارد بزرگطول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار . زکرياي رازيدو گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر بشنويم و کمتر بگوييم . ديوژنديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان برگزيدگان است . حکيم ارد بزرگمهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيفشور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والساگذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده مي کند . دوگلاس مک آرتورخوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست . داويد هيومخود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . حکيم ارد بزرگآن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناک و جدي بودن هاي غمناک . فردريش نيچهادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميکند . مونتسکيوخوشبختي، فاصله ي اين بدختي تا بدبختي بعدي است . چارلي چاپلينمن اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ,افکار عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي کنند نه بر تخت نشينان . حکيم ارد بزرگاين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي باقي نيست . حکيم فردوسي خردمنداشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است . اسمايلززن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگوييک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد. ژرژ هربرترسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . حکيم ارد بزرگتا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايتبراي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرتاميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد . حکيم ارد بزرگآن انديشه هايي را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمي بهر تنها زيستن مي بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو مي گويد: انگارهء سومي نيز هست بودن يکجاي هر دوي آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغي است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچهوقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش هم دوست واقعي باشد . امرسونکسي که سعي مي کند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است که شب هنگام از کوه بالا مي رود زماني که به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديک نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانريآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کند . فردريش نيچه


برگرفته از :
http://jadidtarin-sms.blogfa.com/post-1919.aspx