نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. حکيم ارد بزرگ

برگرفته از :
http://marinairan.blogfa.com/post-9.aspx