تارنگار هفته حکمت : هفته حکمت  (زاد روز حکمای چهار گانه) 9zapssxd5z00hl6r6f4


هفت روز طلایی تاریخ ایرانزمین از 13 تا 20 دی ماه است
در این هفت روز تمامی چهار حکیم تاریخ ایرانزمین بدنیا آمده اند :


حکیم ابوالقاسم فردوسی 13 دی ماه

حکیم ارد بزرگ 17 دی ماه

حکیم بزرگمهر 18 دیماه

حکیم خیام نیشابوری 20 دی ماهایرانیان
به خردمندی ، آزادگی ، راستگویی ، میهن دوستی و نجیب زادگی شهره آفاق
هستند تمامی این صفات همان هایی هستند که حکمای چهارگانه تاریخ ایرانزمین
همواره گوشزد نموده اند .

از میان این چهار ابر انسان تنها حکیم ارد بزرگ در قید حیات است و بقیه روانشان به آسمان پر کشیده است .
برگرفته از :