آزادگان، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آزاده، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست، او یاری رسان همگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای بالندگی و شکوفایی هر سرزمینی، باید در هر بخش، اسطوره و نمادی زنده داشته باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، شادی آفرین هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان، چشم در توانایی های خود دارند، هیچ چیز نمی تواند، آنان را از آرمانشان باز دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان به گفتار کم ارزش، زندگی خویش را تباه نمی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند، بالندگی و شکوفایی، در آفرینش راه های تازه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند، تا کدامین فرزند میهن برچیند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان شادی را، از بوته آتشدان پر اشک، بیرون خواهند کشید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برآزندگان گرما بخشند، سخن و گفتار آنان، راه روشن آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار، تا همگان پشتیبان تو باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان، آزادیخواه و بردبار هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان، تخم مهر و آزادی می پراکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگان انتقامجو نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو، هویدا می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
بوی خوش زندگی، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes in Persian Orodist-4پرهای خون آلود برآزندگان، نما و نوای آزادی آیندگان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشتکار، گوهر مردان و زنان فرهمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همسایه مرگ است، از چیزی نمی هراسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پندار های پاک، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیران جهان دیده، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها کسانی شایسته هستند، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی