هیچ گاه برای آغاز دیر نیست، همین بس که به خود بگوییم : اینبار، کار ناتمام را به پایان می رسانم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هیچ گاه آرزوهای جوانان را، خوار و کوچک مپندارید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

یادآوری آرمان ها، از بیراهه روی بازمان می دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندکی از آدمیان، تنها به آرمان می اندیشند و بسیار کسان که آرمانشان تنها، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای فرهمند و خودباور، بدنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها به شکوه و ارزش کار خود، باور دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای پرش های بلند، گاهی نیاز است، چند گامی پس رویم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

توانمندی های خویش را، به فراموشی نسپاریم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ریشه شکست های بزرگ، از ناراستی های بسیار کوچک، سرچشمه می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

Here Are 12 Genius Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani  Japan_5_شکست، بن بست نیست، یک پیچ است بسوی پیروزی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شکست و پیروزی، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش، زور گویی پیشه کنیم، پس از چندی، کسانی را در برابرمان خواهیم دید، که دیگر زورمان به آنها نمی رسد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنگاه که آرمان هویدا شد، هزاران راه بن بست هم، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند، دوری کنید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی