زمین رویشگاه گل هاست، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زمین همچون آینه می تواند، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کوهستان، نهیب مهر است و دوستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خودخواه ترین آدمیان، در کوهستان، دوستی و مهر را، با جان و دل پذیرا می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Japan_3_

در کوهستان، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را، براستی می توان فهمید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نام دیگر آب، زندگی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

واژه ای برای بیان میزان ارزش آب، یافت نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آب، مهربانانه، هستی خویش را به ما می بخشد و ما زنده می مانیم و نیرو می گیریم، پرسش اینجاست، حال ما با آن چه می کنیم؟. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی