حکیم ارد بزرگ:


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .


خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .


افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .


برگرفته از :
http://abdollatifetasujy.blogfa.com/post/59/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF