سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما، به نام آشتی جویی و دوستی، از نادانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ستیزه جویان، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشک یک ستمدیده، صدهزار گلوله را دفن می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 سینمای غمزده، دشمن اقتصاد و بهره وری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_27_

بی مایگی و بدکاری، پاینده نخواهد ماند، گیتی رو به شکوفایی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند، پس پویندگی و شکوفایی، براستی هویداست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی