چه رذل و فرومایه هستند کسانی که هدفشان، تاختن به شان و آبروی دیگران است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کردار و رفتار ناپسند را، با دارایی زیاد هم، نمی توان پنهان ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود، و دست گیر آدمیان نمی شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسانه، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد، نه اینکه به آنها بگوید: شما چه بگویید که خوشایند دل ما باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_25_

ریشه آدم های سست بنیاد، همانند نی های مرداب، لرزان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند، جنایتکارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی