بدکار، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدگویی، رسوایی در پی دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدهکار، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی، دست گیر آدمیان شو. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی


 مردمی که گرفتار اخبار روزمره رسانه ها هستند، دید بلند مدت ندارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی N_24_برای رستگاری، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آدمیان، اسیر واژگان بد خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی