مردم نامهربان، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان را، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی مهربانان، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 12 Unity Quotes from Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Bring Us Together N_22_بی هیچ چشمداشتی، همواره مهربان باش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی