سرپرست، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرست وراج، شایسته پیشوایی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهمترین کار سرپرست، انجام درست کاریست، که بر دوش گرفته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی Estori_8_خودکامگان، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی